กลุ่มข้อมูลทั้งหมดในชุมชนนี้

Thumbnail
บทความวิจัย
บทความวิจัย

ดู
Thumbnail
รายงานวิจัย
รายงานวิจัย

ดู
Thumbnail
หนังสือวิชาการ
หนังสือวิชาการ

ดู
Thumbnail
เอกสารนำเสนอ
เอกสารนำเสนอ

ดู

รายการที่เพิ่มล่าสุด

Thumbnail
การเปิดรับสื่อ การจดจำข่าวสาร และการตัดส...
การเปิดรับสื่อ การจดจำข่าวสาร และการตัดสินใจเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร

สิญาทิพย์ เพี้ยนภักตร์

2014

รายงานวิจัย | application/pdf

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1. สื่อที่ใช้ในโครงการรณรงค์การส่งเสริมเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ 2. การเปิดรับสื่อโครงการรณรงค์ฯ ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร 3. การจดจาข่าวสารจากสื่อโครงการรณรงค์ฯ ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร 4. การตัดสินใจเลี้ยงลู...

ดู
Thumbnail
The Breastfeeding Movement in Thailand: ...
The Breastfeeding Movement in Thailand: Promising a Brighter Future

Siraporn Sawasdiworn

2013-08-26

เอกสารนำเสนอ | application/pdf

ดู
Thumbnail
The Breastfeeding Situation in Thailand
The Breastfeeding Situation in Thailand

Siraporn Sawasdivorn

2013-01-22

เอกสารนำเสนอ | application/pdf

ดู
Thumbnail
The surgeon general's call to action to ...
The surgeon general's call to action to support breastfeeding 2011

U.S. Department of Health and Human Services

2011

หนังสือ - วิชาการ | application/pdf

ดู
Thumbnail
Current Concepts of Breastfeeding
Current Concepts of Breastfeeding

ศิราภรณ์ สวัสดิวร

2009-05-20

บทความ - วิชาการ | application/pdf

ดู
Thumbnail
แนวคิดในการเลือกใช้วัคซีนในเด็กไทย
แนวคิดในการเลือกใช้วัคซีนในเด็กไทย

ศิราภรณ์ สวัสดิวร

2008-05-21

บทความ - วิชาการ | application/pdf

ดู
Thumbnail
สัปดาห์นมแม่โลก 2555 (World Breastfeedin...
สัปดาห์นมแม่โลก 2555 (World Breastfeeding Week 2012): Understand the Past: Planning the Future

สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี

2012-08-14

บทความ - ทั่วไป | application/pdf

ดู
Thumbnail
อิ่มด้วยนม
อิ่มด้วยนม

ศิราภรณ์ สวัสดิวร

2008

บทความ - วิชาการ | application/pdf

ดู
Thumbnail
Why Breastfeeding: Past to Present
Why Breastfeeding: Past to Present

ศิราภรณ์ สวัสดิวร

2010-04

บทความ - วิชาการ | application/pdf

ดู
Thumbnail
ข้อมูลภาคีเรื่องนมแม่ระดับประเทศและนานาช...
ข้อมูลภาคีเรื่องนมแม่ระดับประเทศและนานาชาติ

มีนะ สพสมัย

2007-08

หนังสือวิชาการ | application/pdf

ดู
Thumbnail
การเรียกน้ำนมแม่กลับคืน = Relactation
การเรียกน้ำนมแม่กลับคืน = Relactation

มนตรี วังพฤกษ์

2007-08

หนังสือ - วิชาการ | application/pdf

ดู
Thumbnail
กลยุทธ์การตลาดและสื่อโฆษณาของนมผงดัดแปลง...
กลยุทธ์การตลาดและสื่อโฆษณาของนมผงดัดแปลงเลี้ยงทารก

ปารีณา ศรีวนิช

2007-08

หนังสือ - วิชาการ | application/pdf

ดู
Thumbnail
สิทธิของแม่ทำงานกับการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่...
สิทธิของแม่ทำงานกับการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่

ปารีณา ศรีวนิชย์

2007-08

หนังสือ - วิชาการ | application/pdf

ดู
Thumbnail
มีอะไรในน้ำนมแม่
มีอะไรในน้ำนมแม่

กุสุมา ชูศิลป์

2007-08

หนังสือ - วิชาการ | application/pdf

ดู
Thumbnail
ทำไม 6 เดือนแรกให้ลูกกินนมแม่อย่างเดียว
ทำไม 6 เดือนแรกให้ลูกกินนมแม่อย่างเดียว

กรรณิการ์ บางสายน้อย

2007-08

หนังสือ - วิชาการ | application/pdf

ดู
Thumbnail
การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียว 6 เดือนใ...
การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียว 6 เดือนในจังหวัดนครศรีธรรมราช = Exclusive breastfeeding in Nakhorn Si Thammarat, Thailand

ศุภกาญจน์ ศิลปรัสมี

2005

บทความ - วิจัย | application/pdf

บทนำ : ประเทศไทยได้ดำเนินการสนับสนุนให้แม่หลังคลอดเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี พ.ศ. 2534 จนถึงปัจจุบัน โดยมีเป้าหมายของประเทศที่จะให้แม่เลี้ยงลูกด้วยนมตนเองอย่างเดียวอย่างน้อย 6 เดือน ร้อยละ 30 แต่มีแม่เพียงร้อยละ 14.5 เท่านั้นที่สามารถใ...

ดู
Thumbnail
การให้ทารกดูดนมมารดาเร็ว ดูดบ่อย และดูดถ...
การให้ทารกดูดนมมารดาเร็ว ดูดบ่อย และดูดถูกวิธี ต่อภาวะตัวเหลืองของทารกแรกเกิดในโรงพยาบาลมหาสารคาม อ.เมือง จ.มหาสารคาม

วรพงษ์ วรเชษฐ

2005

บทความ - วิจัย | application/pdf

ภาวะตัวเหลืองเป็นปัญหาที่สำคัญยิ่งประการหนึ่งของทารกแรกเกิดที่แพทย์ พยาบาล ควรจะมีแผนการรักษาพยาบาลผู้ป่วยเหล่านี้ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม แม้ว่าภาวะตัวเหลืองไม่ใช่โรคแต่พบบ่อยในทารกแรกเกิดของแผนกเด็กอ่อนทุกโรงพยาบาลนับว่ามีความสำคัญ เพราะถ้าหากปล่อยให...

ดู
Thumbnail
ผลของโครงการนมแม่ต่ออัตราและระยะเวลาการใ...
ผลของโครงการนมแม่ต่ออัตราและระยะเวลาการให้นมแม่ในทารกเกิดก่อนกำหนด ของหอผู้ป่วยไอซียูทารกแรกเกิด รพ.พระมงกฎเกล้า

วชิรา ตันเสนีย์

2005

บทความ - วิจัย | application/pdf

ข้อมูลพื้นฐาน : ทารกเกิดก่อนกำหนดและน้ำหนักน้อยเป็นกลุ่มทารกที่มีอุปสรรคต่อการกินนมแม่ เนื่องจากทารกมักป่วยหนัก ต้องใช้เครื่องช่วยหายใจ ไม่สามารถรับนมได้ มีโอกาสเสี่ยงต่อการขาดสารอาหารค่อนข้างสูง เนื่องจากเด็กกลุ่มนี้จะมีการเจริญเติบโตน้อยกว่าปกติในข...

ดู
Thumbnail
การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ของวิธีการติดตาม...
การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ของวิธีการติดตามเยี่ยมมารดาหลังคลอดที่บ้าน และทางโทรศัพท์ต่ออัตราการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียว : กรณีศึกษา โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช จังหวัดสุพรรณบุรี

อาพร ว่องสุขสวัสดิ์

2005

บทความ - วิจัย | application/pdf

การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลอง เพื่อศึกษาแนวทางเพิ่มอัตราการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ให้ได้ตามเป้าหมายด้วยการติดตามมารดาหลังคลอดโดยการเยี่ยมบ้านและทางโทรศัพท์ เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ของวิธีการติดตามเยี่ยมประชากรที่ศึกษาในครั้งนี้ คือ มารดาที่คลอดในโรงพยาบาล...

ดู
Thumbnail
อิทธิพลของการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ ต่อการพู...
อิทธิพลของการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ ต่อการพูดคำแรกที่มีความหมายของเด็กไทย ในช่วงอายุ 1 ขวบปีแรก = The influence of breastfeeding and first meaningful word of Thai children at first year of age

ปุญญพัฒน์ ไชยเมล์

2005

บทความ - วิจัย | application/pdf

การให้อาหารในทารกมีความจำเป็นต่อพัฒนาการและสุขภาพ รวมไปถึงช่วยลดอุบัติการณ์ของการเกิดโรคติดเชื้อและการป่วย ทั้งนี้ยังเป็นการส่งเสริมพัฒนาการทางด้านพุทธิปัญญา การศึกษาวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการให้นมแม่ต่อการพูดคำแรกที่มีคว...

ดู