ร่วมทำแบบสำรวจ

คลังข้อมูลศูนย์นมแม่แห่งประเทศไทย (Digital Library, Thai Breastfeeding Center) เป็นแหล่งรวบรวม และเผยแพร่ทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ด้านการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ (Breastfeeding) ซึ่งจัดทำและเผยแพร่ภายใต้การสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เพื่อส่งเสริมและเผยแพร่ความรู้เรื่องการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ที่ถูกต้องแก่ประชาชนทั่วไป

Select a community to browse its collections.

Thumbnail
บุคลากรสาธารณสุข
บุคลากรสาธารณสุข

หนังสือวิชาการ งานวิจัย บทบรรยาย และบทความวิชาการสำหรับแพทย์ พยาบาล นักศึกษา และบุคลากรสาธารณสุข

View
Thumbnail
แม่และประชาชนทั่วไป
แม่และประชาชนทั่วไป

สื่อที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่สำหรับพ่อ แม่ ผู้ปกครอง และประชาชนทั่วไป

View
Thumbnail
คู่มือการจัดทำมุมนมแม่ในสถานประกอบกิจการ...
คู่มือการจัดทำมุมนมแม่ในสถานประกอบกิจการ

มูลนิธิศูนย์นมแม่แห่งประเทศไทย

คู่มือ | application/pdf

1.เพื่อให้สถานประกอบกิจการทั้งขนาดใหญ่ กลาง เล็ก สามารถนำแนวทางการจัดตั้ง และการดำเนินการ ไปปรับใช้ได้อย่างสะดวก เหมาะสมกับบริบท และมีประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุด 2.เพื่อเป็นประโยชน์กับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบและภาคีเครือข่ายที่ต้องการจัดตั้งมุมนมแม่

View
Thumbnail
เริ่มต้นอย่างไร ทำอะไรกันบ้างแล้ว
เริ่มต้นอย่างไร ทำอะไรกันบ้างแล้ว

2019

หนังสือวิชาการ | application/pdf

จุดเริ่มต้นการจัดตั้งศูนย์เ่รียนรู้สถานพัฒนาเด็กเล็ก ความสำคัญของการพัฒนาเด็กปฐมวัย วัยทองของการพัฒนาเด็ก 0-3 ปี องค์ความรู้ที่สำคัญสำหรับบูรณาการพัฒนาเด็กเล็กและนมแม่

View
Thumbnail
การประชุมวิชาการนมแม่แห่งชาติครั้งที่ 7
การประชุมวิชาการนมแม่แห่งชาติครั้งที่ 7

2020-08-05

หนังสือวิชาการ | application/pdf

เป็นการประชุมที่พยายามให้ครอบคลุมการแก้ปัญหาเกี่ยวกับการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ การแก้ไขปัญหาที่เป็นกลุ่มแทรกซ้อน และการบูรณาการ การเปลี่ยนแปลงในยุคนี้ ดังหัวข้อการประชุมดังนี้ Overcome Challenges to Successful EBCF 6 month, Breast Pain and Common Mislead...

View
Thumbnail
การประชุมวิชาการนมแม่แห่งชาติครั้งที่ 3
การประชุมวิชาการนมแม่แห่งชาติครั้งที่ 3

มูลนิธิศูนย์นมแม่แห่งประเทศไทย

2011-06-22

หนังสือวิชาการ | application/pdf

การประชุมวิชาการนมแม่แห่งชาติครั้งที่ 3 กล่าวถึง นมแม่ ความท้าทายของสังคมไทยยุคใหม่ โดยพูดถึงนมแม่ ทิศทาง และนโยบายการส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ การตลาดยุคใหม่ และผลกระทบจากการใช้นมผสม

View
Thumbnail
การประชุมวิชาการนมแม่แห่งชาติครั้งที่ 2
การประชุมวิชาการนมแม่แห่งชาติครั้งที่ 2

มูลนิธิศูนย์นมแม่แห่งประเทศไทย

2008-08-06

หนังสือวิชาการ | application/pdf

View