รายงานวิจัยด้านการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ ภายใต้การควบคุมหรือการสนับสนุนของมูลนิธิศูนย์นมแม่แห่งประเทศไทย

[กรุณาเลือกรูปแบบการเรียกดูข้อมูลที่ต้องการ ด้วยการ คลิกปุ่มสีชมพู ด้านบน]

รายการที่เพิ่มล่าสุด

Thumbnail
การเปิดรับสื่อ การจดจำข่าวสาร และการตัดส...
การเปิดรับสื่อ การจดจำข่าวสาร และการตัดสินใจเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร

สิญาทิพย์ เพี้ยนภักตร์

2014

รายงานวิจัย | application/pdf

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1. สื่อที่ใช้ในโครงการรณรงค์การส่งเสริมเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ 2. การเปิดรับสื่อโครงการรณรงค์ฯ ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร 3. การจดจาข่าวสารจากสื่อโครงการรณรงค์ฯ ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร 4. การตัดสินใจเลี้ยงลู...

ดู
Thumbnail
รายงานวิจัยนมแม่ ปี 2548
รายงานวิจัยนมแม่ ปี 2548

ศูนย์นมแม่แห่งประเทศไทย

2005

รายงานวิจัย | application/pdf

ดู