บทความวิจัยด้านการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ ภายใต้การควบคุมหรือการสนับสนุนของมูลนิธิศูนย์นมแม่แห่งประเทศไทย

[กรุณาเลือกรูปแบบการเรียกดูข้อมูลที่ต้องการ ด้วยการ คลิกปุ่มสีชมพู ด้านบน]

รายการที่เพิ่มล่าสุด

Thumbnail
Current Concepts of Breastfeeding
Current Concepts of Breastfeeding

ศิราภรณ์ สวัสดิวร

2009-05-20

บทความ - วิชาการ | application/pdf

ดู
Thumbnail
แนวคิดในการเลือกใช้วัคซีนในเด็กไทย
แนวคิดในการเลือกใช้วัคซีนในเด็กไทย

ศิราภรณ์ สวัสดิวร

2008-05-21

บทความ - วิชาการ | application/pdf

ดู
Thumbnail
สัปดาห์นมแม่โลก 2555 (World Breastfeedin...
สัปดาห์นมแม่โลก 2555 (World Breastfeeding Week 2012): Understand the Past: Planning the Future

สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี

2012-08-14

บทความ - ทั่วไป | application/pdf

ดู
Thumbnail
อิ่มด้วยนม
อิ่มด้วยนม

ศิราภรณ์ สวัสดิวร

2008

บทความ - วิชาการ | application/pdf

ดู
Thumbnail
Why Breastfeeding: Past to Present
Why Breastfeeding: Past to Present

ศิราภรณ์ สวัสดิวร

2010-04

บทความ - วิชาการ | application/pdf

ดู
Thumbnail
การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียว 6 เดือนใ...
การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียว 6 เดือนในจังหวัดนครศรีธรรมราช = Exclusive breastfeeding in Nakhorn Si Thammarat, Thailand

ศุภกาญจน์ ศิลปรัสมี

2005

บทความ - วิจัย | application/pdf

บทนำ : ประเทศไทยได้ดำเนินการสนับสนุนให้แม่หลังคลอดเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี พ.ศ. 2534 จนถึงปัจจุบัน โดยมีเป้าหมายของประเทศที่จะให้แม่เลี้ยงลูกด้วยนมตนเองอย่างเดียวอย่างน้อย 6 เดือน ร้อยละ 30 แต่มีแม่เพียงร้อยละ 14.5 เท่านั้นที่สามารถใ...

ดู
Thumbnail
การให้ทารกดูดนมมารดาเร็ว ดูดบ่อย และดูดถ...
การให้ทารกดูดนมมารดาเร็ว ดูดบ่อย และดูดถูกวิธี ต่อภาวะตัวเหลืองของทารกแรกเกิดในโรงพยาบาลมหาสารคาม อ.เมือง จ.มหาสารคาม

วรพงษ์ วรเชษฐ

2005

บทความ - วิจัย | application/pdf

ภาวะตัวเหลืองเป็นปัญหาที่สำคัญยิ่งประการหนึ่งของทารกแรกเกิดที่แพทย์ พยาบาล ควรจะมีแผนการรักษาพยาบาลผู้ป่วยเหล่านี้ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม แม้ว่าภาวะตัวเหลืองไม่ใช่โรคแต่พบบ่อยในทารกแรกเกิดของแผนกเด็กอ่อนทุกโรงพยาบาลนับว่ามีความสำคัญ เพราะถ้าหากปล่อยให...

ดู
Thumbnail
ผลของโครงการนมแม่ต่ออัตราและระยะเวลาการใ...
ผลของโครงการนมแม่ต่ออัตราและระยะเวลาการให้นมแม่ในทารกเกิดก่อนกำหนด ของหอผู้ป่วยไอซียูทารกแรกเกิด รพ.พระมงกฎเกล้า

วชิรา ตันเสนีย์

2005

บทความ - วิจัย | application/pdf

ข้อมูลพื้นฐาน : ทารกเกิดก่อนกำหนดและน้ำหนักน้อยเป็นกลุ่มทารกที่มีอุปสรรคต่อการกินนมแม่ เนื่องจากทารกมักป่วยหนัก ต้องใช้เครื่องช่วยหายใจ ไม่สามารถรับนมได้ มีโอกาสเสี่ยงต่อการขาดสารอาหารค่อนข้างสูง เนื่องจากเด็กกลุ่มนี้จะมีการเจริญเติบโตน้อยกว่าปกติในข...

ดู
Thumbnail
การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ของวิธีการติดตาม...
การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ของวิธีการติดตามเยี่ยมมารดาหลังคลอดที่บ้าน และทางโทรศัพท์ต่ออัตราการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียว : กรณีศึกษา โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช จังหวัดสุพรรณบุรี

อาพร ว่องสุขสวัสดิ์

2005

บทความ - วิจัย | application/pdf

การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลอง เพื่อศึกษาแนวทางเพิ่มอัตราการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ให้ได้ตามเป้าหมายด้วยการติดตามมารดาหลังคลอดโดยการเยี่ยมบ้านและทางโทรศัพท์ เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ของวิธีการติดตามเยี่ยมประชากรที่ศึกษาในครั้งนี้ คือ มารดาที่คลอดในโรงพยาบาล...

ดู
Thumbnail
อิทธิพลของการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ ต่อการพู...
อิทธิพลของการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ ต่อการพูดคำแรกที่มีความหมายของเด็กไทย ในช่วงอายุ 1 ขวบปีแรก = The influence of breastfeeding and first meaningful word of Thai children at first year of age

ปุญญพัฒน์ ไชยเมล์

2005

บทความ - วิจัย | application/pdf

การให้อาหารในทารกมีความจำเป็นต่อพัฒนาการและสุขภาพ รวมไปถึงช่วยลดอุบัติการณ์ของการเกิดโรคติดเชื้อและการป่วย ทั้งนี้ยังเป็นการส่งเสริมพัฒนาการทางด้านพุทธิปัญญา การศึกษาวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการให้นมแม่ต่อการพูดคำแรกที่มีคว...

ดู
Thumbnail
การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ลดความเสี่ยงต่อการพ...
การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ลดความเสี่ยงต่อการพัฒนาภาษาช้าในเด็กอายุ 2 ปี หรือไม่ = Does breastfeeding reduce risk of early language delay in children age 2 years?

เบญจมาศ พระธานี

2005

บทความ - วิจัย | application/pdf

บทนำ : เป็นที่ทราบกันดีว่ากรดไขมันไม่อิ่มตัวชนิดลองเชน (Longchain polyunsaturated fatty acids) ในน้ำนมแม่เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการพัฒนาของสมองและการมองเห็น แม้ว่ามีข้อมูลสนับสนุนว่ามีความสัมพันธ์ระหว่างการให้นมแม่กับการพัฒนาภาษา แต่ยังมีข้อโต้แย้งกันระ...

ดู
Thumbnail
การศึกษาเปรียบสภาวะความเข้นข้นของเม็ดเลื...
การศึกษาเปรียบสภาวะความเข้นข้นของเม็ดเลือดแดงของทารกอายุ 6 เดือน ในกลุ่มทีได้รับนมแม่อย่างเดียวและกลุ่มที่ไม่ได้รับนมแม่อย่างเดียว

สุวรรณา แท้วิริยะกุล

2005

บทความ - วิจัย | application/pdf

ศึกษาสภาวะความเข้มข้นของเม็ดเลือดแดง (hematocrit, Hct) และค่าชี้วัดเม็ดเลือดแดงอื่นๆ (haemoglobin, mean corpuscular volume, mean corpuscular hemoglobin, mean corpuscular hemoglobin concentration, red cell distribution width และ reticulocyte count) ขอ...

ดู
Thumbnail
ศึกษาสภาวการณ์การลาคลอดของแม่
ศึกษาสภาวการณ์การลาคลอดของแม่

วิลาสินี ชาตะเมธีกุล

2005

บทความ - วิจัย | application/pdf

ทำการศึกษาโดยใช้แบบสอบถามในแม่จำนวน 400 คน แบ่งเป็นแม่ที่ทำงาน 200 คนและแม่ที่ไม่ได้ทำงาน 200 คน ในแม่ที่มีนายจ้าง (n = 171) มีแม่ที่ได้รับสิทธิลาคลอด 90 วันขึ้นไปและได้รับเงินเดือนระหว่างลาคลอดร้อยละ 77.78 (n = 133) ถ้าไม่คำนึงถึงการได้รับเงินเดือน ...

ดู
Thumbnail
การพัฒนารูปแบบก้อนทำความเย็น (น้ำแข็งแหน...
การพัฒนารูปแบบก้อนทำความเย็น (น้ำแข็งแหนม) กับการรักษาความเย็นในภาชนะสำหรับเก็บน้ำนมเพื่อรักษาคุณภาพน้ำนมแม่

ศิริลักษณ์ ถาวรวัฒนะ

2005

บทความ - วิจัย | application/pdf

การส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ เป็นกลยุทธ์ที่สำคัญในการส่งเสริมสุขภาพ (Health promotion) ทารกที่ได้รับนมแม่จะได้รับภูมิคุ้มกันและมีโอกาสเจ็บป่วยน้อยกว่า การให้คำแนะนำเรื่องการบีบ เก็บ รักษาน้ำนมแม่มีความสำคัญเพื่อให้นมแม่ยังคงคุณภาพระหว่างเดินทาง ศ...

ดู