ชื่อผู้แต่ง
   BEC TERO, ผู้ร่วมผลิตรายการ [1]
   กรมอนามัย [1]
   กรรณิการ์ บางสายน้อย [1]
   กรรณิการ์ บางสายน้อย, บรรณาธิการ [3]
   กรรณิการ์ วิจิตรสุคนธ์ [1]
   กรรณิการ์ วิจิตรสุคนธ์, บรรณาธิการ [1]
   กรรณิการ์ วิจิตรสุคนธ์, ผู้ร่วมเสวนา [1]
   กระทรวงศึกษาธิการ. สถานีวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษา, ผู้ร่วมผลิตรายการ [2]
   กระทรวงสาธารณสุข. กรมอนามัย [2]
   กลุ่มนมแม่ [7]
   กองทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ (UNICEF) [1]
   กาเหว่า ไทละเมอ, ผู้ขับร้อง [1]
   กุสุมา ชูศิลป์, บรรณาธิการ [2]
   คมกฤช เอี่ยมจิรกุล [1]
   คมสัน เอี่ยมกำเนิด, ผู้ถ่ายภาพ [1]
   จตุพร เอมพันธ์, ผู้ให้สัมภาษณ์ [1]
   จันทน์กฤษณา ผลวิวัฒน์, ม.ล., ผู้ดำเนินรายการ [4]
   ดารณีนุช โพธิปิติ, ผู้ให้สัมภาษณ์ [1]
   ทิพวรรณ ทรัพย์เจริญทวี, ผู้วาดภาพประกอบ [1]
   ธงไชย แมคอินไตย์, ผู้ขับร้อง [1]