• ตรวจสอบอีเมล
  • ตั้งค่ารหัสผ่านใหม่
  • ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว

ใส่ที่อยู่อีเมลตามที่คุณได้กำหนดไว้เมื่อลงทะเบียนกับ DSpace. ระบบจะส่งอีเมลไปตามที่อยู่นั้นพร้อมขั้นตอนการดำเนินการต่อไป

ใส่ที่อยู่อีเมลเดิมที่ใช้ตอนลงทะเบียน