ร่วมทำแบบสำรวจ

คลังข้อมูลศูนย์นมแม่แห่งประเทศไทย (Digital Library, Thai Breastfeeding Center) เป็นแหล่งรวบรวม และเผยแพร่ทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ด้านการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ (Breastfeeding) ซึ่งจัดทำและเผยแพร่ภายใต้การสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เพื่อส่งเสริมและเผยแพร่ความรู้เรื่องการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ที่ถูกต้องแก่ประชาชนทั่วไป

Select a community to browse its collections.

Thumbnail
บุคลากรสาธารณสุข
บุคลากรสาธารณสุข

หนังสือวิชาการ งานวิจัย บทบรรยาย และบทความวิชาการสำหรับแพทย์ พยาบาล นักศึกษา และบุคลากรสาธารณสุข

View
Thumbnail
แม่และประชาชนทั่วไป
แม่และประชาชนทั่วไป

สื่อที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่สำหรับพ่อ แม่ ผู้ปกครอง และประชาชนทั่วไป

View
Thumbnail
Clubhouse EP34: ห้องนมแม่ หัวข้อ ชวนลูก ...
Clubhouse EP34: ห้องนมแม่ หัวข้อ ชวนลูก “กินได้” “กินดี” “กินครบ” ฝึกกันได้ ในขวบปีแรก (ครั้งที่ 2)

วิทยากร : ดร. อุไรพร จิตต์แจ้ง ที่ปรึกษา สถาบันโภชนาการ ม.มหิดล รศ. ดร. พญ.นลินี จงวิริยะพันธุ์ นายกสมาคมโภชนาการเด็กแห่งประเทศไทยและที่ปรึกษาสมาคมฯ นพ.วรวุฒิ เชยประเสริฐ หมอวิน (เพจ Facebook : เลี้ยงลูกตามใจหมอ) Moderator : รศ.คลินิก พญ.ศิราภรณ์ สวัสดิวร ดร.เก๋ ศศิธร วัฒนกุล (คุณลอร่า) อ.สง่า ดามาพงษ์

2021-09-30

บทความทั่วไป | application/pdf

ครั้งนี้เป็นภาคต่อจาก EP33 ในหัวข้อเดียวกัน ชวนลูก”กินได้” “กินดี” “กินครบ” ฝึกกันได้ ในขวบปีแรก จะให้ลูกเริ่มกินอาหารตามวัยเมื่อไหร่ กินยังไง กินอะไร แล้วลูกไม่ยอมกินลูกเลือกกิน กินน้อย ฯลฯ ยังเป็นปัญหาใหญ่ของขบวนการเลี้ยงดูเด็ก ที่จำเป็นต้องได้อา...

View
Thumbnail
Clubhouse EP32 : ห้องนมแม่ ตอน แม่ “ตาย”...
Clubhouse EP32 : ห้องนมแม่ ตอน แม่ “ตาย” ลูกกำพร้า “พุ่ง”…วัคซีนโควิด แม่ท้องต้องได้ ….ด่วน

วิทยากร : พญ. พิมลพรรณ ต่างวิวัฒน์ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข พญ. สาวิตรี สุวิกรม สูติแพทย์ รพ.เจริญกรุง ประชารักษ์ Moderator : หมอเอ๋ หมอนลินี อ.สง่า อ.มีนะ ดร.เก๋

2021-09-16

บทความทั่วไป | application/pdf

สถานการณ์ปัจจุบันหญิงตั้งครรภ์มีความจำเป็นอย่างเร่งด่วนที่จะต้องได้รับการฉีดวัคซีนเพราะความเสี่ยงที่จะมีอาการที่รุนแรงและเสียชีวิตสูงมาก โดยข้อมูลล่าสุดหญิงตั้งครรภ์จะได้รับการจัดสรรวัคซีนของไฟเซอร์ ด้วย จะเลือกวัคซีนชนิดใด ก็ปรึกษาแพทย์พยาบาลที่รับฝ...

View
Thumbnail
Clubhouse EP 31 : จะป้องกัน แม่ท้อง แม่ใ...
Clubhouse EP 31 : จะป้องกัน แม่ท้อง แม่ให้นมติดเชื้อโควิดไม่ให้เป็น Long COVID ( Post COVID Syndrome ได้อย่างไร

วิทยากร : พันตรี นพ.จักรพันธ์ ศุภเดช สูตินรีแพทย์ที่ปรึกษา รพ.พระมงกุฎเกล้า พญ.ริชาพรรณ ชูแก้ว จิตแพทย์ รพ.สมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา พญ. ดวงสมร เกียรติสุดา สูติแพทย์ เวชศาสตร์มารดาและทารก รพ.พระมงกุฎเกล้า น.พ.สุกิจ ปิยะศิริศิลป์ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคติดเชื้อ รพ.วัฒนาอุดรธานี Moderator : พญ.ศิราภรณ์ สวัสดิวร พญ.นลินี จงวิริยะพันธุ์ อจ.สง่า ดามาพงษ์ คุณศศิธร วัฒนกุล (คุณลอร่า)

2021-09-09

บทความทั่วไป | application/pdf

การป้องกันที่ดีที่สุดในตอนนี้ก็คือการฉีดวัคซีน เพราะถ้าไม่ติดเชื้อ ก็ไม่มีความเสี่ยงต่อการเกิดโรค Post COVID Syndrome กรณีถ้าแม่ท้อง แม่ให้นม เกิดการติดเชื้อโควิด ต้องเข้าถึงการรักษาในโรงพยาบาลได้ทัน เพราะ กลุ่มนี้เป็นกลุ่มเปราะบางต่อการเกิดโรคโควิดแ...

View
Thumbnail
Clubhouse EP30: ห้องนมแม่ ตอน เอาให้ชัดอ...
Clubhouse EP30: ห้องนมแม่ ตอน เอาให้ชัดอีกรอบ “ถาม-ตอบ วัคซีน COVID-19 กับ คนท้อง”

วิทยากร:พันตรี นพ.จักรพันธ์ ศุภเดช สูตินรีแพทย์ที่ปรึกษา รพ.พระมงกุฎเกล้า นพ.โอฬาริก มุสิกวงศ์ สูตินรีแพทย์ รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศ ผศ.ดร. ธัญลักษณ์ บรรลิขิตกุล ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ ด้านหลอดเลือดสมองแบบครบวงจร รพ. จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย Moderator : ศ.พญ.ศิราภรณ์ สวัสดิวร (หมอเอ๋) รศ. ดร. พญ.นลินี จงวิริยะพันธุ์ (หมอนลินี) พว.มีนะ สมสมัย คุณศศิธร วัฒนกุล (คุณลอร่า)

2021-09-02

บทความทั่วไป | application/pdf

จากตัวเลขหญิงตั้งครรภ์ติดเชื้อและเสียชีวิตจากการติดเชื้อ COVID-19 ที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง นับตั้งแต่เดือนเมษายนเป็นต้นมาที่สูงถึง 69 ราย โดยอัตราการเสียชีวิตของหญิงตั้งครรภ์ของไทยนั้นสูงกว่าต่างประเทศถึง 2 เท่า และหญิงตั้งครรภ์มีความเสี่ยงที่จะ...

View
Thumbnail
Clubhouse EP28 : ห้องนมแม่ ตอน น้ำนมแม่ก...
Clubhouse EP28 : ห้องนมแม่ ตอน น้ำนมแม่กู้คืนได้ แม้หยุดให้ เพราะโควิด

วิทยากร:พี่จิ๊บ ศิริลักษณ์ ถาวรวัฒนะ คลินิกนมแม่ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี ผศ. พญ.สุดาทิพย์ โฆสิตะมงคล หน่วณ์ สวัสดิวร (หมอเอ๋) รศ. ดร. พญ.นลินี จงวิริยะพันธ์ุ (หมอนลินี) คุณศศิธร วัฒยทารกแรกเกิด รพ. ธรรมศาสตร์ International Board of Lactation Consultant : IBLC และผู้แทน เพจอีจัน Moderator : ศ.พญ.ศิราภรนกุล (คุณลอร่า) ดร.สง่า ดามาพงษ์

2021-08-19

บทความทั่วไป | application/pdf

การกู้น้ำนมแม่นั้นไม่ได้ยากเกินกว่าที่จะทำ แม่ต้องมีใจ ตั้งใจ และเกิดขึ้นจากความต้องการของแม่ และความตระหนักว่านมแม่คือกำไร ด้วยการ ปลุก=ให้แม่เห็นว่าน้ำนมแม่คือกำไร ปลูก=เทคนิคต่างๆ ในการกู้คืนน้ำนม เปิด=ให้ลองเอาลูกเข้าเต้าและใช้วิธีต่างๆ ช่วยกระต...

View